За 6 дней сделаем Ваш магазин заметнее и привлекательнее при помощи уникальной вывески с гарантией 3 года и стоимостью на 9% ниже, чем у других.

Договор на право временного пользования местом для наружной рекл

Додаток 3 
до рішення

виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
№ 434 від 22.04.2008


ДОГОВІР 
на право тимчасового користування місцями 
для розміщення зовнішньої реклами


м. Одеса                                                                                                                       «___»____________» 200__р 

Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради, в подальшому - Бюро, в особі начальника ______________________, що діє на підставі Положення про Бюро, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 29.05.2000 року № 305, рішення Одеської міської ради від 04.02.2004 р. № 2234-ІV «Про затвердження робочого органу для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами у м. Одесі», рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від _________ № ______ «Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами в м. Одесі», з одного боку, та __________________________________________, в особі директора ____________________________________________________________, в подальшому «Користувач», що діє на підставі статуту, з другого боку, уклали цей Договір про наступне:

1. Терміни в Договорі 
1.1. Терміни, що застосовуються в цьому Договорі, вживаються у значенні відповідно до Закону України «Про рекламу» в редакції Закону від 11.07.2003 р. № 1121-IV, із змінами, Типових правил розміщення зовнішньої реклами затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. № 2067, «Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами в м. Одесі у новій редакції» затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від №. 

2. Предмет Договору 
2.1. Бюро надає «Користувачу» у тимчасове платне користування місця, що перебувають у комунальній власності, для розміщення зовнішньої реклами за адресами і на терміни відповідно до виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами в межах м. Одеси, згідно з Правилами розміщення зовнішньої реклами в м. Одесі у новій редакції, чинними на час видачі дозволів. 
2.2. «Користувач» використовує надані місця за цільовим призначенням, сплачує вартість користування місцями з дня отримання пріоритету або дозволу на розміщення зовнішньої реклами та звільняє у триденний термін місця на яких термін дії дозволів припинений (закінчився). 
2.3. До отримання «Користувачем» дозволів на розміщення зовнішньої реклами Бюро надає «Користувачу» за його заявою пріоритет на місце розташування рекламного засобу. 
2.4. За встановлений Бюро пріоритет «Користувач» справляє плату за тимчасове користування місцем під розміщення зовнішньої реклами. 
2.5. Дозволи на розміщення зовнішньої реклами та встановлені пріоритети є невід’ємною частиною цього договору. 

3. Права та обов’язки Сторін 
3.1. Бюро має право: 
3.1.1. Здійснювати контроль за дотриманням «Користувачем» чинного законодавства з питань зовнішньої реклами, Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі, положень цього договору. 
3.1.2. Здійснювати обстеження встановлених рекламних конструкцій «Користувачем». 
3.1.3. Розірвати цей договір, та силами Бюро здійснити за рахунок «Користувача» демонтаж спеціальної конструкції у випадку заборгованості більше ніж три місяці, передбачених розділом 4 цього договору. 
3.1.4. Відмовити «Користувачу» в продовжені строку дії пріоритету чи дозволу у випадках передбачених законодавством України та Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі. 
3.1.5. Ставити питання про розірвання Договору у випадку та порядку передбачених чинним законодавством України. 
3.1.6. Вимагати внесення змін до умов Договору згідно вимог діючого законодавства.


3.2. Бюро зобов’язується: 
3.2.1. Не надавати місця у тимчасове користування іншим особам протягом дії дозволів чи пріоритетів «Користувача». 
3.2.2. Не перешкоджати розміщенню рекламних засобів встановлених згідно з Правилами розміщення зовнішньої реклами у м. Одесі. 
3.2.3. Не втручатися у форму та зміст реклами.


3.3. «Користувач» має право: 
3.3.1. Вимагати передачі йому у встановлений термін місця для розміщення спеціальних конструкцій відповідно до виданих дозволів. 
3.3.2. Використовувати надані йому місця для розміщення на них рекламних засобів з дотриманням положень цього договору та Правил розміщення зовнішньої реклами в м. Одесі.


3.4. «Користувач» зобов’язаний: 
3.4.1. Не розміщувати рекламоносії з порушенням вимог Закону України «Про рекламу», „Про благоустрій населених пунктів”, Правил розміщення зовнішньої реклами. 
3.4.2. Утримувати рекламні засоби в належному естетичному та технічному стані. 
3.4.3. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати суму за встановлений пріоритет, або за розміщення зовнішньої реклами згідно з дозволами по розрахунковим тарифам, що діють на день сплати. 
3.4.4. Провести маркування рекламного засобу за формую затвердженою Бюро із зазначенням найменування «Користувача», номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії. 
3.4.5. Встановлювати рекламні конструкції відповідно до погодженого в установленому порядку проекту, без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів будівель та споруд, підземних та наземних комунікацій, елементів благоустрою та озеленення, з забезпеченням безпеки населення при підключенні конструкції до електричної мережі, утримувати їх в належному технічному і санітарному стані та впорядковувати місця для їх розташування, забезпечити технічну міцність і стійкість спеціальної конструкції. 
3.4.6. За свій рахунок усувати можливі пошкодження зелених насаджень у зоні установки рекламоносіїв та/або комунікацій, що пролягають у цьому місці. 
3.4.7. Відшкодовувати в повному обсязі балансоутримувачу місця матеріальну шкоду, що заподіяна місцю розташування рекламної конструкції з вини «Користувача». 
3.4.8. Демонтувати в 3-денний термін спеціальні конструкції, по закінченню терміну дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами, при його скасуванні, розірванні або закінченні терміну дії цього договору, а також у разі виникнення нагальної потреби для реконструкції, ремонту чи будівництва місця розташування спеціальної конструкції або зміни містобудівної ситуації.


3.5. Після отримання «Користувачем» дозволу на розміщення зовнішньої реклами плата за користування місцем, що перебуває у комунальній власності проводиться незалежно від того використовує його «Користувач», чи тимчасово не використовує. 
3.5.1. Після проведення демонтажних робіт привести місце розміщення рекламного засобу до належного стану. 
3.5.2. У тижневий термін листом повідомити Бюро про зміни адреси для листування, банківського рахунку, зміну назви, зміну коду ЄДРПОУ або реорганізацію. 

4. Форма плати за користування та порядок розрахунків 
4.1. Плата за користування місцем, що перебуває у комунальній власності, для розміщення зовнішньої реклами, а також за встановлений пріоритет визначається на підставі тарифів, затверджених виконавчим комітетом Одеської міської ради, згідно з переліком конструкцій (додаток 1) (чи адресною програмою, яка надається «Користувачем» щомісячно для узгодження), а також бухгалтерського розрахунку (додаток2). 
4.2. Організація щомісячно перераховує загальну суму плати згідно з формулою розрахунку: 
П = S х Т х К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К6, 
де S - площа горизонтальної/вертикальної проекції рекламного засобу; 
Т – тариф за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій; 
К1 – коефіцієнт, який застосовується для рекламних засобів, розташованих в 1-й зоні. К1=1,5; 
К2 – коефіцієнт, який застосовується для конструкцій, рекламна площина яких незаповнена сюжетом. К2=2; 
К3 – коефіцієнт, який застосовується за використання візуального міського простору через додаткове наповнення рекламною інформацією, розташованою на динамічних рекламних засобах, що мають три та більше змінюваних площин. К3=1,3 - при 3 площинах, К3=1,4 - від 3 до 8 площин, К3=1,5 - від 9 та більше площин; 
К4 – коефіцієнт, який застосовується для брендмауерів, які розташовуються на будівельних конструкціях лісів та повністю прикривають будинки, споруди, які ремонтуються, реконструюються, будуються чи демонтуються. К4=0,5; 
К5 – коефіцієнт, який застосовується для двох та багатоярусних наземних конструкцій. К5=1,75; 
К6 – коефіцієнт, який застосовується при розміщенні соціальної реклами та визначається за формулою: 
К6 = РП1 : РП2, 
де РП1 – кількість рекламних площин конструкції, незаповнених соціальною рекламою; 
РП2 – загальна кількість рекламних площин конструкції. 
за користування не пізніше 10 числа відповідного місяця на рахунок Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами в незалежності від періоду використання місця, так само і за встановлений пріоритет: 
Одержувач: Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами 
Р/р. 26001129141 
Банк одержувача: ВАТ Морський Транспортний банк м. Іллічівськ 
МФО: 328168 
Код ЄДРПОУ: 25830211 
4.3. У разі нерозміщення рекламного засобу через зміну містобудівної ситуації, здійснення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування конструкції плата не нараховується. При цьому витрати, пов'язані з демонтажем/монтажем рекламоносія проводяться за рахунок розповсюджувача зовнішньої реклами. 
4.4. На час розміщення соціальної реклами, а також інформації до державних та міських свят, застосовується знижка 100% від суми оплати за рекламні засоби на яких розміщуються вказані сюжети. Розміщення соціальної реклами „Користувачем” здійснюється за узгодженням з начальником Бюро. 
4.5. Згідно з діючим законодавством України “Про оподаткування прибутку підприємств від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР із змінами та доповненнями” мають статус платника податку: 
- Бюро - на загальних підставах. 
- Користувач - на___________________. 

5. Відповідальність Сторін 
5.1. При невиконанні зобов’язань за Договором винна Сторона відшкодовує іншій Стороні заподіяну шкоду відповідно до чинного законодавства. 
5.2. У випадку прострочення платежів, передбачених у п.4.2. цього Договору «Користувач» сплачує на користь Бюро пеню від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діятиме в період за який нараховується пеня. 
5.3. У випадку самовільного встановлення рекламних засобів, не своєчасного демонтажу конструкції по закінченні терміну дії дозволу або цього договору «Користувач» сплачує Бюро штраф у розмірі 50 гривень за кожен день самовільного встановлення і відшкодовує вартість демонтажних робіт зазначених рекламоносіїв здійснених Бюро. 

6. Форс – мажор 
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань по Договору, якщо таке невиконання зумовлене обставинами непереборної сили, які не могла передбачити жодна зі Сторін. В разі виникнення таких обставин Сторона, для якої вони зумовили неможливість виконання зобов’язань за Договором, повідомляє іншу Сторону в п’ятиденний термін. 
6.2. У випадку, коли обставини непереборної сили діятимуть більше двох місяців, кожна зі Сторін має право припинити дію Договору шляхом письмового повідомлення іншої Сторони. 
6.3. Обставинами непереборної сили вважаються: війна чи воєнні дії, повстання, мобілізація, епідемії, пожежі, вибухи, дорожні та природні катастрофи, а також інші події, котрі визнані такими компетентними державними органами. 

7. Термін дії Договору 
7.1. Договір набирає чинність з моменту отримання «Користувачем» пріоритету чи дозволу на розміщення зовнішньої реклами та діє до моменту закінчення терміну дії пріоритету чи дозволу. 
7.2. Заява на пролонгацію договору подається в Бюро за місяць до моменту закінчення терміну дії пріоритету чи дозволу. 
7.3. Заява на внесення змін або скасування дозволу подається Користувачем в Бюро за місяць для внесення відповідних змін або скасування дозволу.


7.4. Договір достроково припиняє дію: 
7.4.1. За взаємною згодою Сторін. 
7.4.2. Якщо рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради «Користувачу» відмовлено в наданні дозволу на розміщення зовнішньої реклами, або дозвіл анульовано рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради. 
7.4.3. За рішенням суду. 
7.4.4. У випадку невиконання Користувачем зобов’язань, передбачених п.3.4.1.,3.4.2., 3.4.4, 3.4.5. Договору, - за ініціативою Бюро. 

8. Заключні положення 
8.1. У разі виникнення між Сторонами суперечок щодо виконання або тлумачення Договору, вони намагатимуся вирішити їх шляхом переговорів. При недосягненні порозуміння, спір передається на розгляд до Господарського суду Одеської області. 
8.2. Згідно з діючим законодавством України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97р №283/97-ВР із змінами має статус платника податку на загальних підставах. У разі переходу підприємства на іншу систему оподаткування, зобов’язуємося вчасно повідомити про зміни. 
8.3. Усі зміни, доповнення та додатки до цього Договору мають однакову з ним юридичну силу, якщо вони підписані Сторонами або їхніми уповноваженими представниками, і являють собою невід’ємну частину Договору. 
8.4. Після підписання Договору всі попередні погодження, переговори та листування як в усній, так і в письмовій формі, що стосуються його предмету, втрачають силу. 
8.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін. 

Термін дії договору з___________________по__________________ 
Продовжено з___________________по__________________ 
Продовжено з___________________по__________________ 

9. Юридичні адреси та реквізити Сторін 

Бюро:                                                                                       Користувач:

 

м. Одеса, 65082

вул. Гоголя 10

банк одержувача: ВАТ “МТБ”

м. Іллічівськ

р/р 26001129141

МФО: 328168

Код ЄДРПОУ 25830211

тел.715-03-93 

 

Начальник  ______________                                                

місто:

вул.

р/р

в

МФО

Код ЄДРПОУ

Нал. №

тел.

  

Керівник ­­­______________


 

 

Керуюча справами                                         Т.М. Єршова

--------------------------------------

 

Текст рішення виконавчого комітету Одеської міської ради № 434 від 22.04.2008

опубліковано в газеті Одеської міської ради «Одесский вестник» - 13 травня 2008 року №110. 

Наверх